Aandeelhoudersinformatie

Wanneer hervat PET de handel op de ASX?
Het bedrijf moet een aantal stappen doorlopen voordat de handel wordt hervat, waarbij de ASX bepaalt wanneer de aandelen van het bedrijf opnieuw kunnen worden genoteerd. Hieronder vallen onder meer het afgeven van jaarrekeningen en een daarbij behorende accountantsverklaring die voldoet aan de ASX-eisen. Ons doel is om PET-aandelen zo snel mogelijk te laten handelen en we blijven nauw samenwerken met de relevante toezichthouders op dit gebied. We zullen aandeelhouders regelmatig op de hoogte houden van het proces en de voortgang.

Welke vooruitgang boekt de nieuwe accountant met het controleren van de rekeningen?
De nieuwe accountants zijn in mei aangesteld en maken goede vorderingen met het doornemen van de historie en problemen met betrekking tot de rekeningen. Dit is in hoge mate een samenwerkingsproces met het management en we zijn nauw betrokken bij het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie om het proces te ondersteunen. Hoewel een definitief tijdschema niet kan worden ingeschat, is het belangrijk dat al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de auditors in de beste positie zijn om een oordeel te geven dat onze inspanningen ondersteunt om de aandelen van de Vennootschap zo snel mogelijk opnieuw te laten noteren.

Worden er stappen ondernomen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de frauduleuze activiteiten met betrekking tot de Chinese onderneming te vervolgen?
Verschillende autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de zaken met betrekking tot de frauduleuze activiteit. De Vennootschap heeft zich haar rechten voorbehouden met betrekking tot het ondernemen van juridische stappen en neemt in dat verband juridisch advies in.

Kunnen de in China geleden verliezen worden verhaald?
Het bedrijf werkt samen met zijn juridische adviseurs, zijn verzekeraars en relevante autoriteiten om te bepalen of verduisterde bedrijfsfondsen kunnen worden teruggevorderd. In China zijn onlangs juridische procedures gestart met betrekking tot een aantal van deze zaken en de uitkomst van een arbitrageprocedure zal naar verwachting voor het einde van dit kalenderjaar bekend zijn.

Wat is de basis van het vertrouwen van het bedrijf in nieuw management in China?
PET's China-activiteiten zijn fundamenteel geherstructureerd en er wordt een nieuw senior managementteam geïnstalleerd, terwijl de werving van een nieuwe General Manager gaande is. Met betrekking tot die benoemingen is passende due diligence uitgevoerd, onder meer met de steun van een professioneel wervingsbureau in China. Het nieuwe leiderschapsteam in China is professioneel, ervaren en implementeert nieuwe go-to-market-strategieën en bedrijfsontwikkelingsplannen. Financiële rapportageprocedures, beleid voor gedelegeerde bevoegdheden en risicobeheerprocessen zijn herzien en verbeterd en voor materiële banktransacties is nu autorisatie van het hoofdkantoor vereist.

Is er enig waardevol intellectueel eigendom van het bedrijf gecompromitteerd als gevolg van de Chinese aangelegenheden?
Het bedrijf gelooft niet dat zijn IP is gecompromitteerd. Zodra het wanbeheer en de boekhoudkundige onregelmatigheden in China aan het licht kwamen, werden maatregelen genomen om commercieel vertrouwelijke informatie te beschermen. Daaropvolgend onderzoek naar de zaken omvatte de forensische beoordeling van e-mailcommunicatie. Het bedrijf blijft haar IE-activa nauw beheren en investeren in de bescherming van die activa, waarbij verschillende octrooiaanvragen in jurisdicties over de hele wereld doorgaan.

Worden de Phoslock-activiteiten in China beïnvloed door de huidige handelsspanningen tussen China en Australië?
Wij geloven van niet. PET heeft een gevestigde aanwezigheid in China en heeft zijn doeltreffendheid aangetoond met succesvolle behandelingen op een aantal locaties. PET werkt samen met regionale of lokale autoriteiten met betrekking tot lokale projecten en heeft een productieaanwezigheid in China, waarbij het product intern wordt geleverd.

Wat is de status van de Phoslock-productregistratie in Canada?
Het bedrijf werkt nauw samen met de Canadese regelgevende instanties – en met gespecialiseerde adviseurs in Canada – met betrekking tot het verkrijgen van de relevante regelgevende goedkeuringen in Canada. De vertragingen hebben betrekking op lopende discussies met de regelgevers over de onderzoeken die nodig zijn, het algemene proces en de productdefinities die vanuit het oogpunt van registratie van toepassing zullen zijn op Phoslock. De Canadese markt is een belangrijke en potentieel waardevolle markt voor PET en deze kwestie zal hoge prioriteit blijven krijgen.

Heeft PET vertrouwen in zijn concurrentiepositie?
Phoslock is momenteel het enige product op de markt dat fosfor bindt en fosfor gebonden houdt over het hele pH-bereik dat in natuurlijke waterlichamen wordt aangetroffen. In tegenstelling tot producten zoals aluminiumzouten, die veel worden gebruikt in de VS, zal de introductie van Phoslock in een aquatisch systeem geen pH-daling of een toename van de geleidbaarheid veroorzaken en het product kan veilig worden gebruikt zonder nadelige effecten op het waterleven of buffering agenten. Het bedrijf is van mening dat het een zeer sterke concurrentiepositie heeft.

Waarom geeft het bedrijf nu geen kwantitatieve update over zijn 'pijplijn'?
Gezien de recente zaken in China en andere onverwachte externe effecten zoals overstromingen in China en COVID-gerelateerde effecten op de markt, gelooft het bedrijf niet dat er voldoende zekerheid is om de waarde te kwantificeren van projecten die naar verwachting binnen een specifiek tijdsbestek zullen worden veiliggesteld. Het management is van mening dat het in het belang van aandeelhouders is om nieuwe projecten en contracten te melden als er voldoende zekerheid bestaat. Om de aandeelhouders bij te staan, heeft de Vennootschap onlangs een uitsplitsing gemaakt van projecten op basis van projecten die 'gecontracteerd' zijn, projecten die het onderwerp zijn van een 'heads of agreement' en projecten die 'zeer waarschijnlijk' zijn. Die projecten in de categorie 'grote kans' worden geacht ten minste 75% kans te hebben om tot een akkoord te komen.

Wat is het geschatte niveau van de kosten die tot nu toe zijn besteed aan fraude en wanbeheer en welk niveau van kosten zal naar verwachting in de tweede helft van het lopende boekjaar worden geboekt?
Na wat werd gerapporteerd in de FY20-rekeningen en besproken in de AVA van mei, blijft het bedrijf kosten maken in verband met interim-managementondersteuning in China, investeringen in systemen en procesupgrades om de bestuursnormen te verbeteren en juridisch advies met betrekking tot legacy belastingaangelegenheden, het beveiligen van vorderingen en verhaalsacties om verduisterde gelden terug te vorderen. De Vennootschap zal aandeelhouders informeren over de omvang van die uitgaven wanneer de jaarresultaten worden gerapporteerd.

Welke besprekingen zijn gaande met uw Amerikaanse distributeur, SePRO?
Het bedrijf blijft haar verkoop- en marketingstrategie in de VS herzien om het beste distributiemodel voor die markt te helpen bepalen. SePRO is onze huidige distributiepartner in de VS en is nauw betrokken bij die gesprekken. De Amerikaanse markt vormt een belangrijke groeimogelijkheid voor PET.

Uit uw meest recente uitsplitsing blijkt dat er momenteel geen in de VS gevestigde projecten zijn gecontracteerd voor FY21. Bent u ervan overtuigd dat toekomstige projecten in de VS zullen worden veiliggesteld?
We hebben een groot aantal potentiële projecten in de proeffase of in de contractonderhandelingsfase in de VS. We werken samen met SePRO om deze projecten zo snel mogelijk naar de contractfase te brengen en hopen voor het einde van het jaar over enkele positieve resultaten te kunnen rapporteren.

SePRO heeft een eigen product dat enige gelijkenis lijkt te hebben met PET's 'Zeep'-product. Is er een conflict?
We zien geen actueel conflict. Zeep blijft een ontwikkelingsproject voor PET. Het is een andere klasse van verbindingen dan die op de markt wordt gebracht door SePRO en we blijven ervan overtuigd dat het een aantal concurrentievoordelen zal hebben.

Zal het mogelijk zijn om opties of aandelen die zijn uitgegeven aan voormalige werknemers die bij de illegale activiteiten zijn betrokken, in te trekken?
Dit is een complexe kwestie en we blijven onze opties onderzoeken. Sommige van die opties zijn omgezet in aandelen en verkocht door de betrokken personen. We nemen juridisch advies in over de eventuele mogelijkheden van het bedrijf.

Welk detail geeft u in termen van voorspelde tonnen en inkomsten voor FY21 of volgende perioden?
Het bedrijf geeft geen specifieke richtlijnen of voorspellingen over volumes of inkomsten. Er blijft aanzienlijke onzekerheid bestaan met betrekking tot de timing van verschillende projecten vanwege de gevolgen van COVID.

Verwacht u dat het nieuwe Rotterdamse project binnen het lopende boekjaar wordt gefactureerd en opgeleverd?
Ja, dit project gaat naar verwachting begin november van start en als er geen vertragingen optreden, moeten de saneringswerkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond. We hebben producten beschikbaar om dit werk uit te voeren. Ook dit project verwachten wij binnen het lopende boekjaar te factureren.

Kunt u de meeste hogere kosten die gepaard gaan met hogere verzend-/vrachtkosten doorberekenen?
In de meeste gevallen kunnen deze hogere kosten worden doorberekend. In sommige gevallen vormen ze echter een aanzienlijke toevoeging aan de kosten van het project en het kan zijn dat de Vennootschap een deel van deze kosten moet dragen.

Heeft u een fusie of bedrijfsverkoop met ALS overwogen?
Hoewel het bedrijf op elk moment mogelijke partnerschappen en andere bedrijfsactiviteiten waarbij een verscheidenheid aan bedrijven betrokken is, kan overwegen, is het niet gepast om over deze zaken commentaar te geven totdat de besprekingen een punt bereiken waarop openbaarmaking gepast/vereist is.

Financiële rapporten - 2023

AU