01 juni 2023

Vervuiling door nutriënten: een wereldwijde uitdaging

Nutriëntenverontreiniging of nutriëntenbelasting is een wijdverbreid probleem dat wereldwijd waterlichamen treft. Het is een natuurlijk fenomeen dat meestal in de loop van eeuwen optreedt, wanneer waterlichamen zich vullen met sedimenten. Menselijke activiteit versnelt dit proces, met name via de instroom van fosfor en stikstof, die de belangrijkste oorzaak zijn van ongewenste veranderingen in de ecosystemen van meren. Een teveel aan nutriënten leidt uiteindelijk tot verslechtering van de structuur en functie van een waterlichaam, zoals het verlies van een biodiverse watergemeenschap.

Overtollige nutriënten kunnen waterlichamen binnendringen vanuit externe bronnen, zoals grondwater, de atmosfeer en aansluitende waterwegen, en kunnen zowel diffuse bronnen omvatten, zoals oppervlaktewater van het omliggende stroomgebied, als puntbronnen zoals effluenten van septische tanks. Klimaatverandering en toegenomen belasting van stroomgebieden als gevolg van bevolkingsgroei en verandering in landgebruik zijn de belangrijkste externe stressoren die de snelheid van externe fosforbelasting naar meren kunnen verhogen.

Na tientallen jaren van nutriëntenverontreiniging kunnen meersedimenten fungeren als putten en deze voedingsstoffen, met name fosfor, opslaan. Onder bepaalde omgevingsomstandigheden worden deze sedimenten echter ook een voedingsbron door de fosfor die ze bevatten af te geven aan de bovenliggende waterkolom.

Dit kan het herstel van meren van nutriëntenverontreiniging tientallen jaren vertragen, zelfs na inspanningen om externe voedingsbronnen te verminderen. De constante cyclus van fosfor van sedimenten naar de bovenliggende waterkolom betekent dat meren jarenlang kunnen blijven lijden onder de effecten van nutriëntenverontreiniging, tenzij de fosforafgifte kan worden gecontroleerd.

 

Hoe fosfor uit stromende zoetwatersystemen te adsorberen

Phosflow™, ontwikkeld met de Amerikaanse EPA via een coöperatieve onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst, adsorbeert bij contact fosfor uit water. Dit gepelletiseerde product is gemaakt van natuurlijk voorkomende minerale materialen. Het is ongevaarlijk, onoplosbaar in water en niet giftig voor waterplanten en dieren in het wild.

Het wordt gebruikt als filtermedium om fosfor te verwijderen uit een verscheidenheid aan natuurlijke omgevingen met stromend water, zoals meren, beekjes, afvoerkanalen en kanalen. Het kan ook worden gebruikt in afvalwatereffluenten, waaronder gemeentelijk, industrieel en landbouwafvalwater.

Phosflow is een eenvoudig te implementeren oplossing die is ontworpen om de sanering van voedingsstoffen te vereenvoudigen voor omgevingen die niet over de middelen beschikken om nieuwe faciliteiten te bouwen of die unieke toepassingsbehoeften hebben. De toepassing ervan vereist geen kapitaal of structurele investering en kan tegen lage kosten worden gerealiseerd, waardoor dit systeem voor bijna elk bedrijf of elke gemeenschap haalbaar is. Het kan in verschillende omgevingen worden gebruikt, zoals:

Gemeentelijk afvalwater

Waterwegen

Regenwater

Vee afvoer

Agrarische afvoer

 

Om meer te weten te komen over het verschil dat PET kan maken voor de gezondheid van waterwegen,

Alsjeblieft neem contact op met ons team.